Mobilne menu
info 790 68 69 69
od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 17.00

Regulamin

Regulamin sklepu DecorAnd.pl

 

§1 Definicje

 

 1. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.DecorAnd.pl za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia na Towary.
 2. Sprzedawca - Iwona Czech DecorAnd.pl, NIP: 5241167968, ul. Grójecka 70 lok. 93, 02-359 Warszawa. Działalność zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą przedsiębiorcy: Iwona Czech DecoraAnd.pl. Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.numer konta bankowego: 15 1050 1041 1000 0092 7095 6866. Adres korespondencyjny: ul. Ryżowa 92, 05-816 Opacz-Kolonia. Kontakt e-mail: sklep@decorand.pl.
 3. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego https://www.DecorAnd.pl.
 5. Koszyk - lista Towarów sporządzona z oferowanych w Sklepie, na podstawie parametrów określonych przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 6. Towar - produkty oferowane za pośrednictwem sieci Internet na stronach Sklepu Internetowego są każdorazowo wykonywane na indywidualne Zamówienie Kupującego wg ściśle określonych i wybranych przez Kupującego parametrów określonych w trakcie składania Zamówienia (wzór, rozmiar, kolor).
 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób dostawy i płatności. Zamówienie następuje w momencie naciśnięcia przycisku: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

§2 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego https://www.DecorAnd.pl.
 2. Regulamin jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne wymagania określone w wymienionym artykule ustawy, a także zgodnie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 3. Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Kupującego, składania drogą elektroniczną Zamówień oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Kupujący może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.DecorAnd.pl/regulamin oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zaleca się, aby urządzenia za pomocą którego Kupujący korzysta ze sklepu https://www.DecorAnd.pl spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne niezbędne do poprawnej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  a. komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. przeglądarka internetowa: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
 7. Zamówienia w Sklepie mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 8. Zamówienia są obsługiwane przez Sprzedającego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 16.00.

 

§3 Zasady korzystania i procedura zawarcia Umowy

 

 1. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może zarejestrować się w jego ramach. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu. Warunkiem rejestracji jest podanie wszystkich niezbędnych danych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:
  a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących Sklepu Internetowego,
  c. dopuścił się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Sprzedawcy,
  d. korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez stronę internetową: https://www.DecorAnd.pl. Należy dokonać tam wyboru Towaru z dostępnego asortymentu, podejmując czynności w oparciu o dostępne komunikaty i informacje.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 6. Do momentu naciśnięcia przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.
 7. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierające:
  a. przedmiot zamówienia,
  b. cenę jednostkową,
  c. cenę łączną zamawianych Towarów,
  d. koszt dostawy,
  e. wybraną metodę płatności,
  f. wybrany sposób dostawy,
  g. czas dostawy.
 8. W celu złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych umożliwiających dostawę Towarów:
  a. nazwisko i imię lub nazwę firmy,
  b. dane teleadresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, województwo),
  c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  d. numer telefonu,
  e. adres e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie i weryfikacja Zamówienia.
 9. Zamówienie następuje w momencie naciśnięcia przycisku: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z niniejszym Regulaminem.

 

§4 Ceny, metody płatności, dostawa

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%).
 2. Kupujący ma możliwość dokonania płatności w jeden z następujących sposobów:
 3. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu Internetowego, numer konta bankowego:  ING Bank Śląski S.A.numer konta bankowego: 15 1050 1041 1000 0092 7095 6866.
 4. w systemie "CashBill" w momencie dokonania Zamówienia.
 5. Dostawa realizowana na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jest przez Dostawcę będącym podmiotem trzecim prowadzącym wyspecjalizowaną działalność gospodarczą w tym zakresie, Kupujący w trakcie składania zamówienia dokonuje wyboru Dostawcy z dostępnej listy wyboru tj. Pocztą Polską lub Firma Kurierska DHL. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 6. Dostawa realizowana na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem obszaru Rzeczpospolitej Polskiej realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy. Dostawcą jest Firma Kurierska DHL. Każdorazowa Dostawa wymaga kontaktu ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@decorand.pl.
 7. Kupujący odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych przesyłki w obecności kuriera. W przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. Powinien on zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków.
 8. Dokument potwierdzający Sprzedaż (faktura VAT) zostanie wysłany do Kupującego na wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia adres e-mail.
 9. Koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej każdorazowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia przez Kupującego.
 10. Koszty dostawy na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem obszaru Rzeczpospolitej Polskiej zostaną wskazane każdemu Kupującemu indywidualnie w korespondencji od Sprzedawcy.
 11. Termin realizacji dostawy wynosi:
 12. przy Zamówieniu z opcją płatności "przelewem bankowym" - od 3 do 7 dni roboczych od wpływu zapłaty za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 13. przy Zamówieniu z opcją płatności "w systemie CashBill" - od 3 do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.

 

§5 Odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
  a. Kupujący w takim przypadku zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Towaru, wysyłając je na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem Konsumenckim.
  b. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  c. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Kupujący odstąpił od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedający zwraca zapłatę za Zamówienie w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone między innymi w przypadku gdy:przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca:
  a. zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

§6 Reklamacje

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego lub w inny podany przez Kupującego sposób.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Integralną częścią Regulaminu jest dokument „Polityka Prywatności” znajdujący się pod adresem: https://www.DecorAnd.pl/polityka-prywatnosci.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018.
Do góry